Privacy

Sport aan de Maas hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij met dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en garanderen dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Sport aan de Maas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Sport aan de Maas is als onderneming verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@sportaandemaas.nl.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Klanten

Persoonsgegevens van klanten van Sport aan de Maas worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Financiële administratie
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de gesloten overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport aan de Maas de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuurgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Sport aan de Maas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de gesloten overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Relaties

Persoonsgegevens van relaties van Sport aan de Maas worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking via nieuwsbrieven
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten
 • Felicitaties

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming
 • Afgifte visitekaartje
 • Gemeenteregister/klantenregister
 • Inschrijving via website

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport aan de Maas de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Organisatie/bedrijf/vereniging
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel verjaardag

Jouw persoonsgegevens worden door Sport aan de Maas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men werkzaam is bij de desbetreffende organisatie
 • Totdat degene zich uitschrijft voor onze mails/nieuwsbrieven

Deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten/bijeenkomsten van Sport aan de Maas worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Aanmelding voor bijeenkomst/activiteit
 • Informatieverstrekking in de vorm van terugkoppelingen van bijeenkomsten/activiteiten
 • Uitnodigen voor nieuwe (relevante) bijeenkomsten/activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: aanmelding voor een bijeenkomst/activiteit

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport aan de Maas de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Organisatie/bedrijf/vereniging
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bij minderjarigen: Leeftijd, Schoolklas

Jouw persoonsgegevens worden door Sport aan de Maas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Wij zullen jouw gegevens bewaren tot maximaal 4 weken na afronding van een project of activiteit

Verstrekking aan derden

Sport aan de Maas laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Indien het toch noodzakelijk blijkt om jouw persoonsgegevens te delen met andere partijen dan sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. Hierin maken we de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sport aan de Maas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sport aan de Maas van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

E-mail

Sport aan de Maas heeft een nieuwsbrief. Wanneer je een nieuwsbrief ontvangt, heb je altijd de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Jouw e-mailadres wordt door Sport aan de Maas verder gebruikt voor het toesturen van relevante informatie/uitnodigingen. Ook hier geldt dat je je altijd kunt afmelden via de afmeldlink onderaan de e-mail. Daarnaast kun je je zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@sportaandemaas.nl.

Websites

Op de website, beheerd door Sport aan de Maas, tref je mogelijk links aan naar andere websites. Sport aan de Maas kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op via
info@sportaandemaas.nl.

Horst, maart 2019