Inhoud en acties uit het Sportakkoord

Het Horster Sportakkoord wordt ingevuld en gerealiseerd vanuit drie programmalijnen, te weten:

  1. Actief aan de Maas
  2. Meedoen aan de Maas
  3. Verenigen aan de Maas

Actief aan de Maas

De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren in de gemeente Horst aan de Maas krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen. Daarmee worden ze vaardig in bewegen. De jeugd dient van jongs af aan vertrouwd te raken met bewegen en gezondheid. De focus ligt op de kwaliteitsbevordering van het bewegingsonderwijs, gezonde voeding, motorische ontwikkeling, normen en waarden en op het organiseren van sport- en beweegactiviteiten door en voor kinderen en jongeren.

Zie onderstaand de actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn:

Het initiatief Beweeg Helden is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Sport aan de Maas en Hosema. Met dit initiatief willen we kinderen (groep 4 t/m 7) die al een aantal sportverenigingen hebben geprobeerd of de drempel naar een reguliere sportvereniging te groot vinden vertrouwen geven in verschillende bewegingssituaties. Onder begeleiding van beweegcoach Ruud is een beweeggroep met gelijkgestemde leeftijdsgenootjes op 26 oktober jongstleden aan de slag gegaan met allerlei bewegingsvormen, met als doel beter te bewegen en met een aantal thema’s zoals samenwerken, zelfvertrouwen, winnen-verliezen. Uiteindelijk gaan we samen op zoek naar een structureel sportaanbod waar het kind zich op zijn/haar gemak voelt. Pien Derks, bestuurslid van Hosema verteld jullie in deze video graag iets meer over Beweeg Helden.

Meedoen aan de Maas

Inwoners in de gemeente Horst aan de Maas worden actief samengebracht waarbij sport en bewegen een verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen is een middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast heeft sport en bewegen een positief effect op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de dorpen en de kernen. Bovendien vormen de sportverenigingen (31% inwoners is lid) een uniek collectief waar we in het kader van uitdagingen in het sociaal domein gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een mantelzorgnetwerk. We hebben aandacht voor de doelgroepen die niet altijd vanzelfsprekend meedoen, zoals senioren, mensen met een beperking, statushouders, arbeidsmigranten, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. We willen deze doelgroepen verbinden aan het reguliere sport- en beweegaanbod. Hiermee geven we nadrukkelijk invulling aan een inclusieve sportbeleving. Positieve gezondheid heeft een positief effect op de toekomstige zorgbehoefte die meer verschuift naar preventie. Niemand staat aan de kant; we willen dat iedereen mee doet op zijn of haar eigen niveau. Dit bevordert gezondheid, de vitaliteit, de ontmoeting en daarmee de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas.

Zie onderstaand de actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn:

Naar aanleiding van het Sportakkoord heeft Dichterbij de wens uitgesproken om een Genietlidmaatschap op te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij willen graag dat hun talenten mee kunnen doen in de gemeenschap. Dat idee is tijdens de eerste bijeenkomst van het Sportakkoord omarmt, waarna is besloten dit idee ook voor ouderen in te zetten. Het idee is mensen met een verstandelijke beperking en ouderen ludieke fan of supporter te laten worden van verenigingen, sportaccommodaties of andere gemeenschapsprojecten in de gemeente Horst aan de Maas. Met het Genietlidmaatschap willen we uitdragen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van sporten, bewegen, cultuur en verenigingen, ongeacht zijn of haar beperking.

Roel Krauth, werkzaam als beweegcoach bij Dichterbij verteld jullie in onderstaande video graag meer over.

Verenigen aan de Maas

Sportverenigingen in Horst aan de Maas zijn belangrijk voor de ontmoeting en leefbaarheid in de dorpen. We streven naar vitale verenigingen die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen. Tegelijkertijd worden de nodige uitdagingen van verenigingen op het gebied van ledenaantallen, vrijwilligers, bestuursfuncties, accommodaties etc. onderkend. Maar we vinden het ook belangrijk dat er veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden binnen een positieve sportcultuur en een veilig sportklimaat. In Horst aan de Maas is 31% van de inwoners lid van een sportvereniging en vormt daarmee een uniek collectief waar we in het kader van uitdagingen in het sociaal domein gebruik van kunnen maken. De waarde en de kansen van de sportvereniging kunnen we hier verder mee vergroten. Met het programma Verenigen aan de Maas worden verenigingen in Horst aan de Maas gefaciliteerd, geïnspireerd en ontzorgd en worden alle vormen van samenwerking gestimuleerd met bijzondere aandacht voor samenwerking in de dorpen en de kernen.

Zie onderstaand de actie die is ontstaan vanuit deze programmalijn:

Vanuit het sportakkoord is het idee ontstaan om sporters (individueel of teams) te eren/waarderen middels het uitreiken van de Horster Sportprijs. Een werkgroep (Marieke van Asten - SV Oxalis, Ton Sanders - Osredlem, Martijn Wismans -VV Hegelsom, Bas Janssen - HOVOC, Frans Verhaag – gemeente Horst aan de Maas en Joey Rutten – Sport aan de Maas) is aan de slag gegaan met dit initiatief. In maart 2020 heeft de werkgroep echter besloten in 2002 geen sportprijs uit te reiken (omdat vele competities lang stil gelegen hebben). In plaats daarvan is het idee ontstaan een sportwaarderingsprijs uit te reiken. Met deze prijs willen ze vrijwilligers binnen het verenigingsleven waarderen en in het zonnetje zetten. Gezien de huidige onzekerheid over het aantal bezoekers dat op verantwoorde manier toegelaten kan worden, heeft de organisatie besloten ook deze avond tot nader order uit te stellen. Maar uitstel is geen afstel! Wordt vervolgd dus.